English website vietnamese website lhu sebsite sitemap
about-pic
      introduction dean functions members
 
menu-main

menu-about

menu-school&college
menu-international students
menu-internationalaffairs
menu-overseas education
 

 

about-pic

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng hợp tác quốc tế, vào ngày 01/08/2009, trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Lunghwa đã thành lập đơn vị hành chính bậc 1 – Phòng Hợp Tác Quốc tế và Đối Ngoại – để điều hành các hoạt động hợp tác quốc tế và thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của nhà trường. Nhiệm vụ chính của Phòng Hợp Tác Quốc tế và Đối Ngoại là điều hành các hoạt động trao đổi giữa trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Lunghwa và các trường Đại học nước ngoài, các Viện nghiên cứu; quản lí các chương trình trao đổi Giáo sư, Giảng viên và sinh viên; đón tiếp và liên hệ với các vị quan chức cao cấp; tham gia hợp tác quốc tế với các đơn vị liên quan; điều hành quá trình xúc tiến quảng bá và tuyển sinh sinh viên quốc tế ( bao gồm cả quá trình tư vấn và thủ tục ); đẩy mạnh hoạt động trao đổi nghiên cứu và hợp tác trong các vấn đề quan hệ quốc tế với Trung Quốc; nâng cao quan điểm và đánh giá của cộng đồng quốc tế đối với trường Đại học Khoa Học và Công Nghệ Lunghwa.

buliding-pic
     

 
 

lhu logo

Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.copyright2006 Lunghwa University of Science and Technology All rights reserved

  排版用圖示