華語文中心
    Trung tâm hoa ngữ trường kỹ thuật Long Hoa

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

*
 1. Trước khi khai giảng 1,5 tháng (45 ngày)
  (1) Ngày 6/7/2020 - 28/8/2020 là lớp kỳ hè
  (2) Ngày 14 tháng 9 năm 2020: khai giảng lớp kỳ thu. Nộp hồ sơ trước ngày 30/8/2020
  (3) Ngày 02 tháng 3 năm 2021: khai giảng lớp kỳ xuân. Nộp hồ sơ trước ngày 15/01/2021